Voor wie?

 

Het Mantelhuys is voor mensen die willen wonen in een gemeenschap waar mensen oog hebben voor elkaar. Mensen die zelf ook mee willen helpen, in wat voor vorm dan ook. Dat kan door boodschappen te doen voor een buurman- of vrouw, mee te helpen in de tuin of oprechte aandacht te geven aan iemand. Iedereen krijgt de vrijheid om daarin zijn/haar eigen weg te vinden.

In het Mantelhuys is plaats voor mensen vanaf  55 jaar die graag met hun levensfasen willen meegroeien in deze bijzondere woonomgeving. Sommige bewoners zullen nog werken, andere genieten al van hun pensioen. Maar allemaal kiezen ze voor een warme manier van samenleven.

Toewijzingscriteria en Kettingbedingen Stichting het Mantelhuys

De Stichting het Mantelhuys heeft de locatie voor het Mantelhuys uiteindelijk gevonden in Vledder Noord en kunnen verwerven van de Gemeente Westerveld. Op de locatie worden in totaal 15 woningen gerealiseerd. De locatie wordt momenteel door de Gemeente Westerveld bouwrijp gemaakt en Bouwbedrijf Broekman uit Nijensleek heeft het ontwerp van de vrijstaande woningen en de twee-onder-één-kapwoningen klaar en heeft de prijzen van deze woningen berekend.

Het notarieel oprichten van een (buurt)Vereniging is zeer wenselijk om -ook naar de toekomst- een betere invulling te kunnen geven aan de doelstelling van de Stichting het Mantelhuys en het gezamenlijk beheer. Het bestuur van deze (buurt)Vereniging dient te worden samengesteld uit de toekomstige bewoners van de 15 woningen.

Toewijzingscriteria:
Voor de 15 woningen gelden een aantal algemene toewijzingscriteria (deze criteria zijn opgesteld in overleg en in samenwerking met Dorpsbelang Vledder), te weten:
• Minimum leeftijd bij aangaan van de koopovereenkomst is 55 jaar.
• Geen inwonende kinderen.
• Onderschrijven van de doelstelling van de Stichting het Mantelhuys, luidend: “Een veilige woon- en leefomgeving faciliteren voor zelfstandig gemeenschappelijk wonen met aandacht voor elkaar, in of nabij een dorpsomgeving. Gestreefd wordt naar een evenwichtige beleving van het ouder worden, dan wel zijn. “Noaberschap”, zorg voor elkaar, is de leidraad.

Vervolgens worden woningen toegewezen op basis van de volgende prioriteiten:
• De primaire doelgroep wordt gevormd door mensen die op dit moment in Vledder wonen.
• De secundaire doelgroep wordt gevormd door mensen die op dit moment in de Gemeente Westerveld wonen.
• De tertiaire doelgroep wordt gevormd door mensen die een sociale (geboren, getogen, of ouders of kinderen) of economische binding (werkzaam) hebben met Vledder.
• De laatste doelgroep wordt gevormd door de overige belangstellenden.

Door deze criteria toe te passen wordt recht gedaan aan zowel de doelstelling van de Stichting het Mantelhuys (zie hierboven) als de doelstelling van Dorpsbelang Vledder (er voor zorgen dat voor alle leeftijdscategorieën woningen worden gebouwd en beschikbaar zijn in het dorp Vledder).

Verkoop woningen
Een besluit tot aankoop wordt vastgelegd in een intentieovereenkomst (later uit te werken in een koop- en aannemingsovereenkomst) en de betaling van een bedrag ad € 1.000 aan de Stichting het Mantelhuys. In geval de woning niet wordt toegewezen aan de desbetreffende belangstellende of als belangstellende tussentijds komt te overlijden ontvangt men dit bedrag retour. In geval de (potentiële) koper om andere redenen afziet van de aankoop dan ontvangt de koper niets terug.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, niet alle woningen zijn verkocht, dan kunnen de overige belangstellenden op de lijst worden uitgenodigd.
Vervolgens kan op basis van de toewijzingscriteria 1 en 2 (minimaal 55 jaar en geen inwonende kinderen) breder worden geworven.

Kwalitatieve bepalingen Kettingbedingen in de overdrachtsakte en de koopakte:
Zowel in de koop- en aannemingsovereenkomst als in de (notariële) overdrachtsakte worden de volgende kettingbedingen en/of kwalitatieve bepalingen opgenomen:
• Eigenaren van de 15 woningen zijn jaarlijks verplicht om de door het bestuur van de (buurt)Vereniging vastgestelde bijdrage te voldoen aan de (buurt)Vereniging het Mantelhuys. De jaarlijkse bijdrage is onafhankelijk van het feit of de desbetreffende eigenaar wel of geen lid is van de (buurt)Vereniging het Mantelhuys.
• Opnemen en onderschrijven van de doelstelling van de (buurt)Vereniging het Mantelhuys.
• Opvolgende kopers dienen minimaal 55 jaar oud te zijn.
• Opvolgende kopers hebben geen inwonende kinderen.
• De kleurstelling van de woningen (deuren, kozijnen, houtwerk enz.) dient ongewijzigd te blijven teneinde het karakter van de 15 woningen te behouden.
• De erfafscheiding wordt uitgevoerd zoals bepaald in het beeldkwaliteitsplan.